1. Tag Anchorage
2. Tag Anchorage - Seward
3. Tag Seward - Kenai-Fjords-Nationalpark - Seward
4. Tag Seward - Palmer
5. Tag Palmer - McCarthy
6. Tag McCarthy
7. Tag McCarthy - Tok
8. Tag Tok - Dawson City
9. Tag Dawson City
10. Tag Dawson City - Whitehorse
11. Tag Whitehorse - Haines
12. Tag Haines - Haines Junction
13. Tag Haines Junction - Kluane-Nationalpark - Haines Junction
14. Tag Haines Junction - Whitehorse
15. Tag Whitehorse