1. Tag New York City
2. Tag New York City
3. Tag New York City - Philadelphia - Washington D.C.
4. Tag Washington D.C.
5. Tag Washington D.C. - Monticello - Shenandoah National Park
6. Tag Shenandoah National Park - Roanoke
7. Tag Roanoke - Great Smoky Mountains National Park - Gatlinburg
8. Tag Gatlinburg - Charleston
9. Tag Charleston - Savannah
10. Tag Savannah - St. Augustine
11. Tag St. Augustine - Orlando
12. Tag Orlando
13. Tag Orlando - Sarasota
14. Tag Sarasota - Everglades National Park - Miami
15. Tag Miami
16. Tag Miami